Rennes sacrés

Source: 
Nagazy Argan-oolovič Kol, né en 1932 dans la taïga d’Ödügen.
Année de collecte: 
2008
Texte: 

Ивилер аразында ыдык, черлик ивилер база бар, аңгы. «Таспанан» - черлик иви, иви биле дөмей. Черлик ивилерниң мыйызын кезип болбас. Ыдык иви бар эштериниң аразында үргүлчү аарып чоруур. Чүге аарып чоруур чүвел дээрге, эштериниң багын бодунче сиңирип оп чоруур. Ол бакты боду ыдык иви эдилеп чоруур болгаш ындыг. Өске эштеринге аарып дээспес боду чүктээр, а арткан эштери аарывас. Совет үеде ыдык база турган. Ак ивини ыдыктап алыр, черле бир малды ыдыктап каар, ол малга дээп болбас. Ыдык ивини өзеп болбас. А кырый бээрге ол ыдыктап каанын өске чаш, бичии малче шимчидип каар. Анай төрүттүнүп келзе ынаар дамчыдып ыдыктап каар. Ыдык малды камгалаар дээш кылып каан болур. Эр-даа, кыс-даа малды ыдыктап болур күзээниңни.

Commentaire: