Portrait de Chinggis Khan réalisé à partir de mille photos

Pays/région: 
Epoque: 
Type d'objet: 
Position: 
Support: 
Papier
Bibliographie: 
Nei Menggu huabao 內蒙古畫報 2004/5. Balajinima 巴拉吉尼玛 (Balzinim-a), Eerdunzhabu額尔敦扎布 (Erdenzab), Zhang Jixia 张继霞, Qian nian feng yun di yi ren : shi jie ming ren yan zhong de Chengjisihan千年风云第一人 : 世界名人眼中的成吉思汗= Genghis Khan in the eyes of world famous figures. Beijing : Minzu chubanshe, 2005, p.511


Exposé au Zhonghua Zhijitan. 

Portrait de Chinggis Khan réalisé à partir de mille photos